Hannu mpacciutu tutti cu lu "nsurfu" (ti Cocu ti la Ngegna)

Carissimo dirittori,

sai ca no ti scrivo cchiui pirceni mi hanno pighhiatu tutti a mmali palori ca no sono giurnalistu e mancu giurnalaiu com'a Palmisano e Franciosu (bon'anama)

e mancu fitufrucu comu a Ivanu nuestru. Ma sta vota ti scrivu ci sa ci sa mi mpriesti cincu euri cu mi la llau lu custumi ca m'aggiu cattatu mancu nnu mesi aggretu. Lu tegnu tuttu zilatu e no lu pozzu scendiri a casa ci noni mugghierama mi crita. Quindi, ci mi mpriesti sti cagnu ti sordi, iu paiu subbutu lu lavaggiu e non ni sciamu parlandu cchiui.

E mo ti spieco.

Stu stati hanno mpacciutu tutti cu lu “nsurfu”. Pigghiunu lu telefonino, si mettunu in posa e si fannu lu “nsurfu”. “Nsurfu” ti qua, “nusrfu” ti ddà con il flesc o senza. Stai ntaula, un si aza e si faciu lu “nsurfu”. Nonnuma quando scia fori pi li nzurfu (lu sta scrivu tiversu pirceni teni natru culori) non tinia telefono e quandu turnava puzzava di ovi marci ca non si capia...

Vabbè. Allora tutti si “nsurfunu”: masculi cu femmini, femmini cu femmini, masculi cu masculi, famigli cu famigli... Non si capisci cchiù nienti. Veni un bic ti lu cinama e si fannu lu “nsurfu”. Veni lu mestru ti bigliardu e si fannu lu “nsurfu”.

Poi quisti ti lu cuverni si vannu “ssurfandu” sempri... puru quando vannu allu muertu...

E a Misciagni puru! Vai ddo Ucciu e viti “nsurfi”, vai a Castieddu e viti “nsurfi”. Passunu li vagnuni ti li Bommitibbom (Piscatori e cuddatru) e si fannu lu “nsurfu” puru ca quiddi vannu cu miugghieri e fili.

E ntra sti tiempi brutti a ddo si mmennunu tanti accusi nfacci, accusi nobbbili ca iu non capiscu pircè no sacciu leggiri e tici ca annu misu mmienzu pur li snati ivengilisti, mo è successu ca un cristianu mpurtanti ha miso sobbra a fastibbucco lu ritrattu sua cu uno ca conta. Si ha fatto il “nsurfu”? Boh. Tici ca ha scritto ti tanti cosi ti acieddi a ci l'è chiamatu cuccuvascia, a ci acieddu ti lu malucurriu, a ci castarieddu...

Mo a me non mi ni fotti nienzi ca cuddu eti comu nna capu ti morti e ca tuni (ca ti sti cosi nni capisci) già ti sta cratti nanzi. Ti vulia ddicia ca propria pirceni vulia facia nna cosa bella, inveci cu mi fazzu lu “nsurfu” co un cristiano ti monticitorriu e cu scrivu acieduu ti lu malucuriu, mi ho miso lu custumi nuevu, bellu, ti cuttoni avanu, ho pigghiato il telefonino ti figlioma, ho andato allu iaddinaru ti socrama, ho pigghiata la pui e aggiu pruvato cu mi fazzu nnu... “nsurfu”. Murali ti tuttu, la bestia si ha imozzionata totta e mi ha zilato tutti li quazi propria quandu la sta mbrazzava cu mi fazzo il “nsurfu”.

Ca apposta li vogghiu portu alla lavandiria quiddi quazi senza mugghierama cu si nni ddona.

Mo cce ama fari? Mi li mpriesti sti cincu euru o comu ticuno moni: tobbiamo buttari la cosa in politica? Lu sai cai iu canoscu tanti cristiani e a Misciagni, onorevoli nni tinimu tanti. Basta ca vau cu la pua puggiata pi cueddu e nci spiecu tutto.

Crazi, tuo
Coco ti la Ngengna

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.