Cocu ti la chiazza ... anzi Cocu ti la chiazza jr.: cussini no' si corri nisciunu!

Carissimo dirittori,

mannaggia quanto ni tieni enni stratieni. Iu lu sapia ca tu si fricipurpetti, ma qquani è propria nnu casinu! Annanzitutto aggio spittato figliona cu ti scrivu ca tu sai ca nossono ingrato ti scriviri al pc ca no eti cuddu ca sta pienzi, ca no nni fazzu segni di croci. E cuddu fessa ti figlioma mi ha ditto ca quando ddetto la lettara paro proprio Totò e Pippino senza malafemmana quando iddo detta la lettera. E iu nci sono titto capicausa sua e di zziusa (ca sarebbi canatoma) sta tutto stu casinu ca mo ti ticu.

Annanzi tutto quando mi hai ncuntrato osci ca stavo ascendo dal barbieri, mi ai fattu un cazziatoni e mi ha chino la capu ti scintrusamienti. Ti rricordu ca stavi spittando il camio cu ti porta il libbro ca aviti scrittu tuni, e quiddi to frusculi ti Marcellu Ignoni e Angiulinu Scanusciutu sobbra ai sobbrannomi e poi vitimu cuddu ca sta ccumbini... E nzomma: mi ai fattu una lavvata ti capu, mi hai tittu ca l'amici tua giurnalisti com'a tte ti fronti a casa tua si sono corruti ca mi sono scritto ca no sono giurnalista: iu no sono giurnalita e ti lu ripetu e tuni carca cull'abbisi sobrra a stu fattu. Ma mo ti ticu, ca lu bellu veni moni.

Mi avevo rritiratu a casa cu mangiu, ca moglierama era fattu favi e cicori (ca osci è vinnirdia) e tuzzunu alla porta. Vai figliama la femmana cu apri e mni vesciu nanzi un cristianu ca mi tici ca era lu frati di Cocu ti la Chiazza, ca no era potutu viniri, pirceni avi nnu picca ti misi ca sta nsignando al cunfine culla bbonascola. “Bellu capacchioni ca sinti!”, mi a dditto. “Pirceni ai scrittu e ti hai firmatu Cocu ti la chiazza, quando canatuma ti aveva titti cu mitti n'atru nomi?”.

Iu a stu punto non ci sono vistu cchiu e nci ho risposto ca era statu propria canatosa cu mi tici cu firmu cussini.

E cuddo è critatu cchiù forti ti mei e menu mali ca era sciutu ddo lu barbieri ca sai e ca mi avevo fatta fari la sfumatura ierta, ca ci era purtati tutti li capiddi luenghi comu li purtava, a quantu è critatu m'era fatti to scrimi inveci ti una.

Nzomma, cuddu mi a ditto ca canatosa, ca poi sarebbi Cocu ti la chiazza, mi aveva titto cu mettu toppo il nomi “Cocu” e il cagnomi “ti la Chiazza” una cosa ca praticamenti dicia ca iu e iddu no erumu lu stessu cristianu. Iddu mi ha ditto cu scapu tra “sr” e “jr” ca poi mi ha spiacatu ca uno signifaca ca sontu cchiù crandi ti iddu e l'atru ca sontu cchiù piccinnu. E allora, cunzitiratu ca nui amu fattu lu ssurdatu anziemi, potia scriviri “sr” pirceni Cocu è cchiù piccinnu ti mei, ma siccomo sortantu tuni sai ca siamo stati ssordati anzieme, mi tevo mettiri “jr” e quindi, ci mi girunu li recchi e vogghiu scrivu nna vota, tuni sobbra allu zitu tua mi tevi firmari “Coco ti la Chiazza jr”. E mi ha titto proprio il canato ti Coco ca ti devo scriviri questa cosa a norma e recula ti la leggi sulla stampa e tuni mi lo tevi mettiri l'articulu cussini nci circamu scusa alli giurnalisti ti fronti a casa tua, ca loru no ncentruno propria nienzi e cussini ti mettunu puro alla televisioni loru, puru ca sinti bruttu.

Intantu li favi serunu ddifridduti e moglierima me li ha scarfati alla furnacetta.

E moni vinumu a nui, quandu stamatina mi ai critazzatu, mi ai puru tittu ca tengu lu cumplessu ti Tipo. Primu: tegnu la Puntu e nno la Tipu. Lu cumplessu no llu tinimu cchiui pirceni mienzi annu muerti e mienzi no si fitunu cchiu e tu sai ca nui lu cumplessu l'amu tinuti alli tiempi ti la bonanama ti Patri Biniaminu allu Carmunu. Poi ddivintammu tuttu ccibbì e nui poi partemmu ssurdati e quandu turnasti ddivintatsti conziglieri cumunali e iu noni.

Allora, poi figlioma mi ha spiacato ca il complesso ti Tipo non ci sona e non ci fisca, ma eti nna cosa seria ca significa cosi serri e mi a stampatu il foglio tel compiuti ca tici: Si basa sul mito greco di Edipo, che, a sua insaputa, uccise suo padre Laio e, altrettanto inconsapevolmente, sposò sua madre Giocasta.

Mo aggiu capitu ci teni la Tipu, ma tu no a capitu propria nnu cagnu. Primu pirceni no ho cciso sirma, sicondo ca no mi ho spusatu cu mama e tuni sai ca anno morti tuttiddoi e ca no nci stannu mancu allu cimiteru pirceni fatiauno alla Svizzara e quando foi ca murera mi circara nnu saccu ti sordi cu mi li portu a Misciagni e pinzai ca forsi era megghiu cu nci portu iu nnu lampinu alla Svizzara ca cu nci tau tanti sordi ai tagliani ca poi lu murtu lu sta mittiumu nui...

E figlioma mi a ditto puru ca Tipu si sciacurcau cu mammasa: mo a Misciagni ticimu puru ca quandu atru no tegnu cu mama mi va corcu, ma stu fattu no ncentra propria.

Chiuttostu penza ti ddo è partutu tuttu: ti cuddu scintrusu ti canatoma ca mi ha ditto ca figlioma fessa eti e fessa resta pirceni non sapi scriviri coma all'assissori ca scrivi sobbra a fastibuccu.

Mo cerca scasa a tutti: ai giurnalisti amici tua ca puru tuni si ggiurnalista, a Cucu ti la chiazza cuddu veru, all'assissori e alla signora giunta cussini la prossama vota ti portunu puru a tei cu la tilivisioni a girru pi Misciagni.

Tuni basta ca stavota mi firmi a norma ti la leggi sulla stampa tiutritto di rettifica (ca no eti quedda ti la Tipu ca anu parlatu prima)

 

Cocu ti la chiazza jr

 

Cussini no si corri niuscunu e a tei ti fannu fari lu giru ntra Misciagni

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.