Il ritorno ti Cocu ti la chiazza: Ti la Maculata la prima pittulata.

Carissimo ddirittori,

mo ave assai ca notti posso scrivere. L’atra sera nci siamo ccuntrati alla prisintazzioni del libbro di comparama Manuveli Castrignanò, ca prima era sindacalista e mo faci li puisii e mi hai titto: “Ue Cò! Aveassai ca no mmi scrivi nienzi. No uè ffaci nu bellu librru cu mei?” Iu aggiu rituto, ma mo ca nci sta penzu, ci ssignuria tieni li sordi, nnu bellu “Libbru ti Cocu” lo potiamo fare.

Mo lassimi sciri, però, “ca lu vilenu mò mi strafoca”, tici Pernia a “Pernieccola”. Ca iu moni no’ ti sta scrivu pillu libbru, ma cu ti contu cce mmè successu osci a menzatìa, ca eti la Mmaculata.

Tu sai ca a Misciagni (e fori ti Misciagni) si mangiunu li pettuli. Nonnama li facia, mama li facia e puru moglierima li faci, assulu, cu lu bbaccalai, cu l’aulia, cu lli cchiapparini, comu vuei…

“T’aggia fari li pettuli!”, mi tissi l’atru ggiurnu e iu aggiu tittu subbutu ti sini e aggiu vulutu a sacciu ci era ccattari ncuna cosa. Moglierima mi ha ditto “Noni Cocomì, ca tinimu tuttu!”

Iu nci sono titto: “Uè, sicuru? Ca poi sta la tumenaca ti mmienzu! A proposutu: lu tinimu lu uegghiu nuevu cu frici?”. Edda mè ddittu sini e iu nc’aggiu critutu.

Stamatina, allora, ca era ggiurnu ti festa nci l’aggiu puru rripitutu ci era sciaccattari ncuna cosa, pirceni era saputo ca ncunu nicozziu stava puru apiertu. Nienzi, no è vulutu nienzi, mancu nna quarta ti cozzi.

E iu m’aggiu statu ntra casa, aggiu frattisciatu fori all’uertu, mentre edda sta trimpava li pettuli ntra nna coppa minzana, cu la farina, nnu struezzu ti luvatu e l’acqua, pirceni l’impastu – mè ddittu edda stessa – “ava essiri acquoso”.

E sobbra allu treppiedi, ntra lu fucaliri stava già la patella pì friciri. È sunata menzatìa e allora nci sono titto: “Uè, sta essu cincu minuti. Sta vau tifronti addo cumparama Cchinu. Lu tiempu cu vau e cu ttornu cu ppontu picrammatina, c’ama sciri alloscià anziemi pi lli riccali allu tuttori, ca cuddo no nci mbevi e pi Natali nonci pozzu purtari mancu nna tamiggianetta ti vinu”.

E mugghiera à dditto: “Fai subbutu ca lu uegghiu sta fuma e aggia ffriciri!”.

E mo ccè t’aggia ddiri? Ca lu tiempu cu vau e cu ttornu di ddo Chiccu e casa mia s’era nfumicata totta, ca non ssi vitia nné cielu nnè terra. “E qua cce sta succeti?”.

Mugghiera è assuta ti ntra nnu nigghioni e mi à titto: “Siamo pronti, ti ho friciutu li pettili ammillimanèri”.

Lardori era bbuenu, ma lu fumori ntra casa, nò si capia. Ho scampagnatu la porta ti lortali, ma siccomu lu uertu eti a sciroccu, lu fumu trasia ntra casa cchissai, ca nci vuliuni li fiacculi cu mi vesciu cu mugghierama.

Conclutendo, ndi abbiamo ssittati ntaula e amu zziccatu cu ssaggiamu sti pettuli (ci truvaumu lu piattu ntra tanntu fumori). Mancu era zziccatu lu primi ucconi ca sonunu alla porta e vesciu un liuferniu iertu to metri: era lu capu ti li pumpieri cu la pompa mmannu ca si pinzava ca ndi sta ppicciamu casa.

“Ndi annu chiamati e abbiamo fociuti”, mi à ditto e io nci sono rispuestu ca nui no erumu chiamatu nisciunu e ci ncununu no sera fatti li fatti sua, nui no nci curpaumu nienzi.

Cuddu ha ditto ca poi ncununu “teve pacari l’interventu”. Iu nci sono titto ca noncentru nienzi e a ci l’è pruturi, iddu cu paja.

Il capu ti li pumpieri mi à critutu e mi à ditto: “Armenu, visto ca è la Mmaculata, fammi ssaggiari nna pettula!”.

“Pronti!”, nci sono rispuestu. E nci sono portato la coppa ti li pettuli a iddu e ai cullechi.

“Bbona Macculata!”, mi à dditto. E se nanno sciuti tutta la squatra.

E moni comu tiaulu eti, sarai pille mozzioni, sarai pi atru, li pettuli ca m’aggiu mangiatu anno zziccatu cu nchianunu e scendunu ti ntra la ventri.

“Scusa, cu cce uegghiu ai friciutu?”, gli sono ddummandatu a moglierima.

Edda noncè rispuestu e mi ha dummandatu: “Pirceni? Nottannu piaciuti li pettuli, ca sono ccossì liggieri!”.

“A mmei mi parunu pisanti”, nci sono risponduto e aggio ddummandatu arretu cu cce ueggiu era friciuto.

Edda nnu pocu mpizzata: “Colloglio ti arachidi, ca ho ccattato al supermarcato!”.

Ddirrittori critimi, mi ho sintuto un fuecu ncanna. “Comu? Cu tantu uegghiu ti aulia ca tinimu ca puru alli tratturii lu usunu, tu frici cu lu uegghiu ti li nuceddi ti pagghia ca vindia la Bonanama ti la Nunna Mmiluccia a Portapicciola!”

Edda no è saputu cce rispondi; è fatta totta rossa comu nnu paparinu, poi mi ha dittu: “Ca ci lu cratu ti lu uegghiu auannu sta faci 7-8 ca pari uegghiu ti macana!”.

Poi sé stata zitta… Poi m’è titto: “Scusimi Cò. Iu cu la fazzu megghiu…”.

E ti ntra lu fricurifuru è assuta una bella cazzosa. “Ccussini ti passa tuttu!”, mi ha ditto. E cussì è statu. E già mi là dditto: “Pi la Viscillia ti Natali, ti fazzu l’atri e ti li friu ntra lu ueggiu nuestru, ca luzzirru sta ncora mienzu chinu, ca l’anno scorso è stata ntrata e lu uegghiu era bbuenu”.

Mo caru ddirittori, ti sta vvisu. Ci mugghierata li sapi fari, li pettuli, fattili friciri ntra lu ueggiu ti l’aulìa, ci noni, pi la Viscillia ti Natali, mangiti nnatra cosa o va ccorchiti senza cu nci mangi propria. Ca lu ddasciunu (all’atri) faci sempri bbbeni.

Coco

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.