Cocu ti la 'Ngegna: la biblioteca e il pillolo azzurro.

Carissimo dirittori,

 

mo mittiti a pubblicari puru questa lettara mia, ca eti comu quedda ti prima, cioè  “risirvata personali”. Eppuru cu quedda facci ca ti truevi l’a mesa sobbra allu zitu, puru ca ti l’era scritta a manu cu tutti li sgarruni ca nommancu t’ai dignatu cu li currieggi. Mo questa ti la scrivi figlioma al compiuti e ti la scrivi cu nnatru stili pirceni mi annu tittu ca il mio amicu Giuseppi ti li cosi ti oru canosci i cristiani ti lu sitili e magari si nni ddona ca sontu propri uno ca è vutatu l’amicu sua puru ca veramenti no si sta porta bbuenu.

Ti sta ddicu arretu ca questa è una risirvata personali pirceni no ti sta scrivu ti un prubblema, ma lu prubblema sontu iu ca no sta capescu cchiu nnu cagnu. Cussini iu ti ticu li cosi comu l’aggiu capiti e tu poi o ieni ti casa o mi chiami all’uccellulari e vegnu iu ti lu studiu cu mi spiechi li cosi ca noaggiu capitu ca no sontu picca.

Tu sai ca leggu nnu librru l’annu sini e noni e sai puru ca mi leggu li puisii ndialettu: noni tutti, lu sobbra sobbra. E tu sai ca a mei mi piacia lu nunnu Cicciu Bardicchia, ca facia viersi comu sia ca so nuzzuli. L’atru ggiurnu propria aggiu sciutu cu cunsegnu lu librru e cu mi nni pigghiu n’atru e mentri sta scia aggiu ncuntratu cumparama Chicchinu, lu canatu ti sorma Ntunietta.

Nci sono ditto addove stavo andando e mi a rispuestu cu no nci vau pirceni aveva leggiutu un articulu sobbra allu giurnali ca ticia ca alla Bibblioteca di Misciagni stai tuttu mmucatu a ca l’assissori no nni sapia nienzi ca avia to misi ca no si pulizza, metri iu mi rrricordu mo fa l’annu ca quandu nchianai cu mi pigghiu lu libbru ti Cicci Bardicchia, siccomu era quasi scurutu e facia friddu circai puru cu vau a cabbinettu e li cosi erunu tutti belli puliti…

E cuddu cchiu ssai ncarrav e mi a ditto cu no nci vau ca la biblioteca sta chiuti, ca lu libbru ti Cicciu Bardichia mi lu pozzu tiniri nnatru pocu ca poi lu conzegnu quandu ruapri. Poi mi ha dittu puru “Ci riapri!”.

E qua mi ha fatto girari li cosi ti sotta e nci sono dittu ca no sapeva nienzi. E Chicchinu mi ha chiamatu puru scintrusu e gnoranti e ca no leggu nienzi, mancu lu zitu ti ssignuria (cu tuttu ca si nzurato e tiani fili crandi) ca ai scrittu ti la biblioteca. E taccosì mi ha cuntato tanti cosi ca non ci aggiu capitu quasi nienti e qua sta lu bellu, pirceni ssignuria mi l’a spiacari bbueni.

Chicchinu mi ha cuntatu ca quiddi ti prima e puru ti moni ca stannu alla Comune annu nnascatu li sordi cu ggiustunu la bibblioteca e annu fattu un prugettu, ma ciunca è fattu lu priugettu è misu pur atru, sobbrattuttu atru a ditto canatuma e taccosì prisempio tici ca no si vai cchiui alla spiaggia ti pisciaquazetti allapini, oirceni la sabbia la mittimu puru allu sitili e ci ti vue futti ntra l’avqua, vai n’atra vota. Pi usari una frasi bella Chicchinu mi a dittu ca nzomma annu capitu asu pi ficura e poi mi ha cuntato cu mi faci capiri natru esempio.

Mi ha dittu ca alla bibblioteca ti misciagni annu fattu comu al pillolo azzurru ca iu no sacciu e pi ttei no pozzu carantiri… Lu canatu ti sorma Ntunietta mi ha dittu ca praticamente “il pillolo” l’annu nvintatu pi lu cori, ma eti megghiu pi nnatra cosa cchiù sotta. E cussi eti puru lu pruggettu: servi pi la bibblioteca ma nci sciamu in quel posto a tutti li spiaggi ti mmeru allapini.

Cussi armenu aggiu capitu iu. Ci no etiu ccussini poi mi lu tici, tantu tumenaca nni vitimu alla prisintazioni ti lu libbru ti lu provessori Ignoni ca mi hannu tittu ca tuni pue’ fari lu rricalu cu mmi ni tai unu. La veritati eti ca puru Cocu Zullu mi lu vulia dava, ma noni cratisi e tu lu sai ca a Misciagni li cosi rricalati so megghiu. Ci vuei mi lu mriesti, cai iu aggia vetiri soltantu ci lu provessori è mesa puru la palora ti lu “pinnulu” ca mi ai capito. Pigghia lleggu ca il pinnolo mi spieca puru la bibblioteca poi ama vetiti ci si l’ava gnottiri.

Viti ci lieggi subbutu ca prima ti tumenaca vogghju la risposta e lu libbru.

Statti buenu

Cocu ti la Ngegna (pi natru paru ti misi, ca l’ummutu sta nchiana ti sotta e mi sta trovu casa)

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.