Tonna Carla e cumparama Pumpeu (Quartarieddu)

Nusterza la matina, aggiu sciutu do’ Tonna Carla alla farmaggia ti la Porta Picciula cu mi fazzu ttantari lu puzu e cu vesciu ci la prissioni era ierta! … e ci ti ccontru?

Cumparama Pumpeu, sulu, nu picca scunsulatu, senza voci ca si sta cunfissava cu Tonna Carla.

Ue’ Ca’, falla pi’ l’alma tua e pi quera ti la bonanama ti cumparama Pumpiliu: tammi nu Santantognu cu mi passa stu’ tulori ca tegnu m’piettu – tissi Pumpeu. No! no’ ti ni primari … no eti ‘nfartu. Ma mi toli tuttu, la voci l’aggiu persa e li niervi, no, ni parlamu, ca ci no’ mi tieni mo’ scasciu tuttu!

Toma toma (comu ticunu li poppiti) Tonna Carla lu feci ssittari ‘ntra quedda stanzulecchia ca teni ti cretu, ‘ntra la farmaggia e cuminzau a dire: “Ue’ Pumpe’, … pi’ la voci mo’ pigghiamu nu picca ti cipodda. Quandu spicci ti ragiunari, vani alli Paulini, a ddo’ stai AnnaMaria ti la Palmara e catta na capu ti cipodda ti Acquaviva, quedda rossa, … ti la tagghi munozzi, munozzi e ti la mangi. No’ ti prioccupari ca quedda cipodda faci beni e poi (armenu quedda) no’ ti faci chiangiri! Poi sicundariamenti, pi lu piettu ca’ ti toli sienti ammei ca ni capescu.

No’ servunu pinnuli e supposti ma comu ticìa Vicinzinu lu Spiziali che è datu lu nomi a sta’ Farmacia e pirdenni si chiama Cavalieri servi nu “cataplasma”.

Pigghia nu picca ti canigghia e falla scarfari (quasi bullenti), poi la ‘nzacchi ntra nu pannu ti lana e ti la faci puggiari ti mugghierata sobbra allu piettu. Nu’ … to-tre ggiurni e … viti ca sani.

Ma a mei - tissi Tonna Carla - no’ mi sembra ca lu fattu ca stai cu la saluti caggiunevuli, eti lu tulori ti piettu e la voci ca ha persu ma … sti sta’ vesciu russu, russu e no’ cè bisuegnu cu ti musuru la prissioni. Eti ierta Pumpe’ e ta’ dari ‘na carmata.

Ma c’è te successu!

Hai rascioni tonna Ca’ ma comu faci cu campi a sta manera?

Avi n’annu, ti quannu aggiu nchianatu sobbra a la Cumuni, ca senza cu fazzu nienti mi sta’ pigghiu scaffi, scaffuni, pognuri, cauci e carzali ‘ntra li musi e ‘ntra l’igghi, e lu bellu, ti lu ticu arretu, senza cu fazzu nienti!

Ti ticu ‘ncuna cosa: la matina no’ sta funziona la spazzatura ti eti la colpa? Mia. Ma io no’ c’entru nienti cu totta la latrina ca hannu fattu l’urtimi teci anni e quandu era cunsuglieri no’ m’annu tittu nu cagnu ti nienti (pi’ no’ diri atru!).

Nu mesi aggreti (ma forsi ti cchiui!) si ni venni Parmodda e mi tici ca erama a ggiustari li specchi ti sobbra alla Cumuni e faci nu casinu, … giurnali, … televisioni, puru Pippinu ca la sera tici ca faci lu giurnali s’è ssuppata la fedda. E no’ sacciu comu mi nessu, … ti certu m’aggiu cchiapatu ricchiali e carzali! Ieri, sta matina e no’ sacciu pi’ quantu tiempu ‘ncoara!

Tonna Ca’ no’ sacciu propria comu aggia fari! Prima cu cumenza l’estati aggiu cangiatu puru l’Assissori, maggiu ntisu cu cumparama ca teni lu nomi all’Americana (ma mo’ tittu tra mei e tei, vistu ca no’ ni sta senti nisciunu, ci era natu a Misciagni chiui ti ‘nu nomi comu ‘Ntunucciu non c’era tuccatu), e me datu n’Assissori femmana.

Ue’ … lampu!!! a primu ggiurnu mancu l’ieri a ddiri ‘…   nu’ casinu, … ma nu casinu!!! E’ scià dittu ca edda è “cueru” comu ticìa la bunanama ti nonnuma e ca “a ci nci proti la recchia” no’ ci tocca nienzi atru ca matrimognu. No’ ti ticu c’è successu, ti na vanda la pulitaca è critatu ca li leggi si rispettunu, tutti tiritti, … lampu ci ncununu è parlatu ti tuveri!

E ticu iu: ma no n’era pututu fa’ a menu sia ca a Misciagni a tutti “‘nci proti la recchia” e ca allu Municipiu erana rrivari cintinari ti cristiani cu si sposunu! Tonna Ca’ tu ca stai mmienzu alla Porta Picciula quanti na visti passari. Iu sobbra alla Cumuni mancu unu! N’atru picca cu facimu turnari ti la pinzioni cuddu puvirieddu ti Vizzinu cu dai na manu allu Statu Civili ti la Cumuni!!!

E tico n’atra vota … ma no’ n’era pututu fari a menu cu faci tuttu stu burdellu pi’ nienti?

E pi’ urtumu la Chiazza. Avi vintanni ca l’annu scunfundata e nisciunu sapi ce s’ava ffari. Corpa ti Pumpeu. Ma ticu iu ce c’entru cu l’architettu ca né nchiutu ti fierru totta la chiazza (furtuna ca era stata puru alla Francia! ca ci era stata all’Afraca n’era purtata la rena ti l’Abbissini cu ni pigghiamu lu soli) e poi aggiu misi n’assissori ti spirienza! Maccè, toppu n’annu l’assessori? no’ rusci ne musci!

Comu va spiccia? pugni, scaffi e carzali sia pi’ la chiazza e no’ ni parlamu ti li parcheggi ca Francukkiu e li uardi annu misu ‘ntra lu centru storucu.

Tonna Carla lu stuppau e tissi seria seria: mo’ frena nu picca Pumpeu mia, ci noni finu a cramattina cuenti e cuenti. No’ pensu ca ‘nci voli ‘ncuna miticina pi sti cosi ma forsi ci vai a ddo’ Ghiatoru lu Firraru mmeru alla via ti San Mangraziu, è bbenu cu ti faci fari nu paru ti mutandi ti fierru cu no ssia oltri alli scaffuni ta va ccappari ncun’atru piernu.

Pumpeu ca s’era nu picca carmatu, uardau Tonna Carla e tissi cu nu filu ti voci: “Forsi ti tau tienza, e cussì vau subbutu a ddo’ Ghiatoru lu firraru e mi tifendu ti li nimici e ti l’amici ca’ so piriculosi”.

Anzi, cramattina mi li mettu prima cu trasi ntra la stanza Ntunucciu ti Rigghianu. Ha capitu Tonna Ca’ … si, si propria ‘Ntunucciu… ca st’urtimi tiempi … no’ mi sta piaci assai!

Poi a ci cretu rozzula. Ca forsi oltri alli mutandi ti fierru mi fazzu puru una bella mazza e la mettu sotta a lu tavulu, cu la usu allu bisuegnu, cussì la spicciunu cu ddicunu ca iu lu picciu (chiammulu cussini) lu tegnu cu la … Giunta!!!

 

Quartarieddu

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.