Puru auannu è rrivatu Natali (di Carmelo Colelli)!

Puru auannu è rrivatu Natali! Ccussì ticiu la matina ti la viscìglia ti la Mmaculata la nunna Mmiluccia mentri lu nunnu Ntunucciù ppicciava lu fuecu sotta allu fucaliri e edda ccuminzava a mindruddari ‘ntra la cucina.

‘Ncora nturtigghiata ‘ntra lu sciallu ti lana, pigghiau lu taulieri e lu sistimau sobbra alla banca addo mangiaunu ogni giurnu, ti ‘ntra lu stipu assiu la farina, lu luvatu, l’ogliu, e l’aulii neri e li ppuggiau sobbra allu taulieri, pigghiau nnu pignatieddu cu ll’acqua e lu mintiu sotta allu fucaliri, vicinu allu fuecu ma no tantu vicinu, l’acqua s’era fari tipitedda. 

Ntunù!  tissi allu maritu, osci eti la visciglia ti la Mmaculata, mi rraccumandu, no ssi mangia ‘nfinu a sta sera, osci si faci lu ddasciunu pi la Matonna.

 

Lu nunnu Ntunucciù ci rrispundiu: vabbeni, vabbeni, lu sacciù ca osci si faci lu ddasciunu e iu comu ogni annu lu fazzu lu ddasciunu, ma tu pripara cosi bbueni pi sta sera!

La nunna Mmiluccia senza cu lassa cuddu ca sta facia nci rrispundiu: no ti nni ‘ncaricari, ca a casa nostra puru ca eti puviredda li cosi bbueni no mmancunu mai, anzi versu menzatìa ieni ca pigghi li pucci cauti cauti e nci li puerti fori alli vagnuni nuestri e a tutti quiddi ca fatiunu all’antu cu loru.

L’acqua oramai s’era fatta tipitiedda, la nunna Mmiluccia la pigghiau ti sotta a llu fucaliri e la mesi sobbra allu taulieri, pigghiau la farina, feci nu munticchiu, scavau lu sobbra e ‘ntra la conca ca era fatta nci mesi nu picca d’acqua e lu lieutu e ‘ncuminzau a trimpari, la fatiau ‘ntra li mani sua, nci mesi l’ogliu, nu picca ti sali e continuau a trimpari pi ‘nnatru picca, poi quando veddi ca s’era fatta bedda moddi nci mesi l’aulii neri duci e cu lli nuzzuli.

La nunna Mmiluccia mentri trimpava parìa comu a nnu papa sobbra all’altari, simbrava ca sta ticia li prighieri alla Matonna ca era viniri. 

Quandu furniu ti trimpari, faciu tanti stuezzi, li pigghiau ‘ntra li mani e li faciu tundi tundi comu a nna palla, li sistimau sobbra a nna tuvagghia pulita, li cupriu cu ‘nnatra tuvagghia e sobbra nci mintiu li cuperti ti lana e li lassau a cresciri.

Allu cchiù tardu passau lu furnaru pigghiau lu taulieri cu lli pucci sobbra e lu purtau allu furnu. Versu menzatìa li pucci asserunu ti lu furnu belli cauti cauti.

‘Ntra tuttu lu paisi era usanza cu ssi mangiava la puccia cauta a menzatìa, li vagnuni no spittaunu atru cuddu giurnu.

La nunna Mmiluccia pigghiaù li pucci cauti cauti, li sistimau ‘ntra nu sarviettu crandi, mintiu tuttu lu fagottu ‘ntra nu panarieddu, nci mesi puru nu bbuttiglioni ti vinu casaluru e lu nunnu Ntunucciù cu lla bicicletta subbutu subbutu sa rrivau fori addo sta fatiaunu li fili.

Edda, comu si nni sciu lu maritu, sa cangiau l’acqua allu baccalai ca era misu a bbagnu ti la sera prima, pirceni si n’era livari la salamura e si mintiu a pulizzari na bella frazzata ti rapicàuli, cauleffiuri, cicori e cicureddi. Quandu furniu ti pulizzari la virdura, priparau lu sucu cu llu baccalai, priparau lu baccalai cu li patani allu furnu, e lassau tanti belli stuezzi ti baccalai ca l’era fari fritti, priparau puru li rapicauli stufati cu llu pipinu e li cicori ddilissati.

Toppu ca era sistimati tutti sti cosi, pigghiau nna coppa crandi, la farina e la ‘ncuminzau a squagghiari cu ll’acqua, nci mittiu lu lievutu e cu lli mani la vutau e la girau finu a quando no la squagghiau totta, la sistimau, la cupriu cu nna cuperta cauta e la lassau a crèsciri, cu cuedda pastella era ffari li pettuli.

‘Ntra ‘na cosa e l’atra, lu tiempu sta passava, li fili erunu vinuti ti fori, lu nunnu Ntunucciu s’era rritiratu, l’atri to fili spusati cu lli piccinni loru erunu puru vinuti, ‘nsomma sta spittaunu tutti pi mangiari.

Sotta allu fucaliri, sta scattarisciava ‘nnu bellu fuecu, tre glioni belli ti aulia si sta ppicciaunu chianu chianu, stava puru nu tripidduzzu cu sobbra nna patella pi frìciri  chiena ti uegghiu ca sta firvia e vicinu allu fucaliri la nunna Mmiluccia, lu piattu cu li stuezzi ti baccalai, la coppa cu lli pettuli squagghiati, e li piatticieddi cu l’aulii, l’alici salati, stuezzi ti baccalai cchiù piccinni, stuezzi ti cauleffiuru, cchiappiri aulii e stuezzi ti tunnu, tutti cosi ca era mmettiri ntra li pettuli.

Appena frìciu la prima cotta ti pettuli, la nunna Mmiluccia ticiu: “bhe! ssaggiatili moni cauti cauti, faciti attenzioni cu no vi brusciati” e passau lu piattu cu lli pettuli cauti alla figghia e continuau a friciri.

Li petuli erunu una tiversa ti l’atra, simbraunu tanti formi strani, una cchiù grossa una ccchiù piccinna, a secondo ti comu la pastella era catuta ‘ntra l’ogliu bullenti, simbraunu tanti animali strani. La nunna Mmiluccia tinia l’abitudini cu lli facia cu lli mani, pigghiava la pastella ‘ntra na manu, chiutia la manu a pugno, facia assiri la pastella ti la manu e cu lu tisciutu ti l’atra manu la pigghiava e la facia catiri ‘ntra l’ogliu bollenti.

Lu nunnu Ntunucciu ‘mpena ssaggiau la prima pettula ticiu:”Ti la Mmaculata la prima pittulata'' e si mbiviu lu primu bicchieri ti vinu.

La mugghieri continuau a frìciri pettuli cu li stuezzi ti baccali, cu llu cauleffiuru, cu l’aulii, e cu atri cosi, frìciu puru na bedda purzioni ti pettuli senza nienti intra, cchiù piccinni ti l’atri e li feci tutti tundi tundi, li mesi da parti pirceni l’era a ffari cu llu zuccuru e cu llu cuettu.

Toppu frìciu li stuezzi ti baccalai, quando furniu ti frìciri, llivau la patella cu llu uegghiu frittu e pulizzau sotta allu fucaliri mentri lu fuecu continuava a scattarisciari.

‘Mpena veddi ca la pasta s’era cotta, la nunna Mmiluccia ticiu: “Mhe! tutti ‘ntaula!”. E subbutu tutti si ssittara e ‘ncuminzara a mangiari.

Pi prima si mangiarunu la pasta cu lu sucu ti lu baccalai, toppu lu baccalai cu li patani allu furnu, li rapicàuli stufati, li cauleffiuri, li cicori e cicureddi, lu baccali frittu e li pettuli.

Toppu ca s’erunu mangiatu tutti sti cosi, si mangiarunu puru capuri ti funucchiu, marangi, mandarini, grappi ti ua ti quedda ‘nvernali, ca si truvava ‘ntra l’ortali ti parecchi casi, menduli, nuci e fichi ccucchiati cu la mendula.

Alla fini si mangiarunu li pettuli cu llu cuettu e cu llu zuccuru.

Li pucci, li pettuli, lu baccalai fritto e lu vinu nuevu neru ti marvasia eranu li rrei e li riggini ti la visciglia ti la Mmaculata.

Quandu si nni scerunu tutti e rimanera suli lu nunnu Ntunuccio e la nunna Mmiluccia, vicinu allu fucaliri, cu lu fuecu ca si sta cunzumava chianu chianu, lu nunnu Ntunucciu ticiu:”A vistu ci bedda visciglia ca amu  passatu!” e la mugghieri nci rrispundiu. “A ma rringraziari la Matonna ca eti crai” e continuau: “Moni è veramenti rrivatu Natali”.

Carmelo Colelli

07-Dicembre-2014

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.