“Trombi?” Lu vagginu ti Cocu (ti Frangiscu ti la 'Ngegna)

Carissimo ddirittori Ppino,

mo ti ascrivo comu tici il provessori Gnoni, ca li palori indialetto si scrivunu sempri a dduppiu: noni comu sia quandi viti ca stai mbriacu a ddoppio, ma presempio tu comu ti chiami Pino? No, Pino è l’arvulu ti li pigni. Tu all’indialetto ti chiami PPino. Ma moni, no mi fa perdiri tiempu ca il fattu eti serio.

Già ti sta ddicu ca mi rricumpenzu cu signuria, ma tumi mi tevi fari la dichiarazzioni ca io sono giurnalista amicu tua e ca mi pozzo fari il vaccino comu hanno fattu i tuoi cullechi ti Misciagni e tu lu sai. Forzi a furria cu li chiamu tuttori sannu pinzatu ca erunu mietici? Boh! Ma iu sacciu ca si hanno fattu sparari il vaccinu bbuenu e noni cuddu fiaccu e tuttu dipendi ti lu fattu ca mi ha spiacatu cumpara Ninu (lu figghju ti lu sciuscettu ti sirma ca stava fori terra e camò sé rritiratu a Misciagni) ca tevi essiri colligatu alla multinazionale. Mo mi spiecu, ca tu si grandi e certi cosi no ti li rricuerdi cchiui. Mi hannu tittu ca quandu vai allu vaccinu ti ddummandunu: “Trombi?” E tuni no nci ha rispondiri né sini né noni, pirceni quiddi ti tannu lu pinnulu azzurru, ca lu faci la stessa frabbaca ti lu vaccinu bbuenu e tu lu pinnulu ti l’à gnottiri e poi, toppu ca ha pruvatu lu pinnulu ti fannu lu vaccinu.

Mo no sacciu ci all’amici tua nci annu ddummandatu o nci hanno fattu lu vaccinu bruttu, sacciu ca stannu bbueni e pirdenni mi tevi fari la dichiarazioni ca scrivu pi tei e taccosì mi va fazzu lu vaccinu iu e mugghierama puru ca quella li tocca lu stessu lu vaccinu bbuenu pirceni alla ddummanda “Trombi?”, si nni faci, rrossa totta e non ci rispondi e siccomu nci ddummandunu quanti anni ai? E la veritadiddiu avi quarantanni ca ni teni vintittretti, i nfiermiri si ni ddonunu ca è grandi e nci fannu lu vaccinu bbuenu.

Iu ti sta scrivu queste cose dal centro vagginale di Santu Vitu, ca a Misciagni annu chiusu. Ma è megghjiu ccussini, pirceni lu vaccinu, cu sti ddummandi sconci, è megghjiu cu ti lu faci fori paesi, comu quando si scia alli casini: Misciagni cu Misciagni è bruttu, mentri a Santu Vitu no ti canosci nisciunu. Mo pensa ci staumu a Misciagni, macari si nvicina nna nfirmiera figghja ti nnu cristiani ca canuscimu e ti ddummanda: “Trombi?”

Ha tiniri nna facci ti magghiatu e puru ddelle volte rruessi ti nfacci. A Santu Vitu, anveci no ti canoscuno e puè diri ccè vuei.

Ma nzomma, mi la faci sta carta? Qua sta fannu tutti carti fauzi pi lu vaccinu e pi lu vaccinu bbuenu e iu (e puru mugghierama) no nci vulimi rrumanimu ti fori.

Fammi la carta, caro ddirittori PPino, ca lu sai ca iu no mi la tegnu, no mi l’aggiu mai tinuta e ficuriti stavota.

E poi rricorditi ca il vaggino è un diritto. Quando nci l’aggiu tittu a cumpara mi ha rispuestu: “Camina, scintrusu”. Mo puru tuni no mi rispondiri ccussini, ca sontu cchiu grandi ti tei, mi rricordi ti sirda e soprattutto sono ovir 70, ma lu vaggino no mi tocca né masculu né femmana. E nn’amu capiti!

Non ci firmu ca mi sta ncazzu! Statti bbuenu

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.