Caro ddirittori Giordano à fattu lu Ndianu Gionni cu lu Barru ti Demetriu (di Frangiscu ti la 'Ngegna)

Nell’ultimo numero (Novembre-Dicembre) di Memorie è stato pubblicato un articolo riguardante una scritta messapica  «Tabara damatria»

che racconta quanto avvenne nei primi anni ‘70 con il rinvenimento di quella pietra sepolcrale a Muro Tenente.

Puntuale il nostro collaboratore Frangiscu ti la ‘Ngegna ha voluto essere presente sulla nostra testata con una esilarante testimonianza sull’argomento ricca di vocaboli dialettali veramente notevoli! Buona lettura!

 

Caro ddirittori Giordano,

ringrazia lu Signori ca ho passato ti lu studio e no ti aggio trovato pirceni a Misciagni era zona rossa e tuni sapi addo stavi: ci tera truvatu tera titti cchiu iastemi ca tu ti faci lu Ndiannu Gionni ti la carzetta e a mmei ma fatti passari nnu saccu ti uai. Ai capito bbuenu e ti faci lu bbuenu cu la fatia ti l’atri e pirdenni annu passati na cinquantina t’anni no ti putimu fari cchiù nienzi. Aggiu sciutu puru ddo l’aucatu prima cu vegnu ddo tei e mè dittu ca comu al diritto civili ncè la Leggicaprioni quandu passunu vintanni, cussì pi lu fattu ti lu barru ti demetriu (noni l’amicu mia ca mi faci tari lu sangu) non si po’ fari cchiù nienzi ma soltantu cu ti ticu tanti mmalipalori ca ti sta dicu ti moni.

No mi sta capisci? L’atra sera torna figghioma ca mi scrivi questi mmalipalori al compiuti e mi mostra il giurnali ti lu dottori Angiulino Scanusciutu, lu figghju ti Cici ca fatiava alla banca. E cce vesciu? La fotocrafia ti lu battu ti demetriu e tuttu lu trascursu ca à fattu tuni e l’amici tua, ca ieri sciutu a Murutinenti cu nna carosa e ca poi ieru turnatu a Misciagni cu pigghj l’apo e cu vai nnatravota a Muru cu pigghji lu barru ti demetriu. Mo ti contu iu comu annu sciuti li fatti e comu mi ai sittatu fratellu cu la bonanama di sirma.

Accuel periodo sirma pigghjau a menzatria n’etturuemienzu mmeru alli Vasapuddi cu faci muluni e pummitori. Lu stuezzu ti terra era prima ti la chiesa e di l’atra vanda ti la strata ncera una stanza cu lu piloni ti l’acqua e sirma tissi a mama: “Auannu nnuttamu fori, cussì no nni fottuni né pummitori né muluni. Nu nni curcamu fori, Cucu (ca era iu vagnoni) va ncunu ggiurnu prima e faci nna suppenna cu mangiamu, poi va faci la foggia pponta ponta al cunfino di cretu e poi ti costi casa faci la furnacetta cu faci la sarsa e nci metti quattru linii ti tufi”. E mama, bbonanama puru edda, capiu la ntosa e nci rispundiu: “Crammatina vau ddo lu tata e mi fazzu mpristari li litteri e lu cantru”. E ccussì foi.

Sirma però no mi tessi nna lira cu fazzu quiddi cosi. Li murali pi la suppenna mi li scia a mpristai a ddo li scalari e pi li tufi, tannu staunu tanti cantieri e, la veritati, nni sci futtendu nnu paru pi tutti li cantieri ca staunu a Misciagni. Ca tannu sta fabbricaunu a tutti vandi e noni comu a moni. E nzomma: a primi giurnu di fatia, mpizzai la suppenna e feci puru lu fucaliri ti fori cu quattro linii ti tufi. Alla parti di cretu di quedda casodda, secondo a mmei era fari lu cabbinettu. E cu li tufi ca mi rrumanera, ncuminzai cu mpizzu pareti. E si spicciara li tufi… Siccomu ddà mmeru sta araunu li Ddianisi alla terra ti li muenici, scì subbutu verzu Murutinenti e no vuei ca tre trattoristi si sta cripintaunu la vita loru cu quedda cagnu di petra crandi ca tu là chiamata ti lu barru ti temetriu? La verità, nci ddummandai ci li bbisugnava a loru e mi risposara ca ci nci la llivava ti nanzi subbutu era megghiu. Iu scia cu lu CCiao e nci dissi: “A ddo cagnu mi l’aggia caricari?” E pinzai ca lu toppumangiari, alla ddifriscata era turnari ddani cu l’apo di lu cumpari ti sirma. E cussì feci: turnai a Misciagni col motorino, scià truivai lu cumpari Chicchinu e nci dissi ci lu doppumuangiari alla ddifriscata sciumu cu caricamu nna petra ca mi sirvia cu chiutu la lamia ti lu cessu ti fori.

La verità, cumpà Chicchinu tissi subbuti sini, ma quandu rrivammu a Murutinenti lu Barru ti demetriu si l’erunu già cruffulato e moni, toppu cinquantanni, vegnu a sacciu ca tà fattu lu pampana comun nu Ndianu Gionni e m’ha lassatu senza la lamia ti lu cessu ti fori. Nui però no nn’amu persi: lu cantru l’amu misu a postu sua e mama mmuntau la tenda comu nna porta. Li primi toi, tre ggiurni, amu fatti li bisuegni a soliesirenu. Poi nn’amu rranciati cu ddo litteri. Ma nna cosa l’amu avuta: è veru ca nna futtuta la petra crandi, ma a nnui cudd’annu no n’annu futtutu nnè nnu muloni né nnu sicchiu ti pummitori. E l’annata sciu bbona lu stessu e alla facci tua!

Frangiscu ti la ‘Ngegna

 

Per restare aggiornato seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina facebook.

https://www.facebook.com/mesagnenet

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.