Lu capasoni, la fursora e llu ddizzionariu (di Carmelo Colelli)

Stanotti aggiu turmutu mali, mi vutava e mi ggirava ti nna vanda all’atra,

no riuscia cu pigghiu paci, poddarsi ca hannu stati li pipaluri rrustuti e li marangiani chini ca ieri sera m’era mangiati ‘nziemi a na bbuttiglia ti vinu casaluru, sta di fattu ca ma ggiù duvutu azari cu nno desciutu puru mugghierama ca sta durmia alla grandi, edda s’era mangiata sulu ‘na menza frisa cu ddo pummitori sobbra.

Chianu chianu aggiu aperta la porta ti lu uertu e aggiu sintutu nu rrivuetu, m’aggiu pinzatu ca erunu li iatti ca sta sciucaunu ‘ntra ddi loru, aggiu uardatu bbueno e non aggiu vistu nisciuno, era picca ca era llucisciuto, mentri sta priparava la macchinetta pi llu cafei arretu aggiu ‘ntisu vuci e rrivueto, aggiu ssutu fori all’ortale, non c’era nisciuno, li vuci si sintiunu però, si sta lliticaunu cu tanti belli paroli ca no vi ticu.

Aggiu pinzatu, quiddi ti costi casa ti stu quartu sta nnottunu alla Turretta, quiddi ti st’atru quartu stannu a Torri Lapiddu, ti fronti non abbata nisciuno, ti ddo venunu sti vuci.

M’aggiu ‘mpressionatu, subbutu aggiu pinzatu, vue viti ca eti la pisantezza ti stomucu che ancora non m’è passata e mi sta sentu ‘ncora tuttu frasturnatu?

Totta a nna voti, mentri sta turnava ‘ntra la cucina sentu chiu forti li vuci, uardu bbuenu e vesciu ca si sta lliticaunu ‘nu capasoni e nna fursora.

La furzora ticia allu capasoni:

“Iu sontu importanti stau sempri mmocca alli cristiani ca parlunu sta lingua, ti ticu ti cchiui ca nnu cristianu misciagnesi, me scritta puru nna puisia”

lu capasoni nce rispuestu:

“Camina masciara e pittecula no mmi fari acitari a prima matina, iu vegnu numinatu sempri ti tutti li cristiani ti Misciagni e puru ti quiddi ti fori Misciagni, tutti parlunu ti mei ticunu ca puru iu sontu importanti, puru a mei m’hannu scritti li puisii.”

No putia essiri ca sta parlaunu la fursora e llu capasoni, ca addirittura si sta lliticaunu, pinzandu bbuenu poddarsi ca hannu stati li pipini ca mi mangiai ieri sera cu ccumpagnu li pipaluri e cuddu ‘nghiuttu ti vinu ca m’ hannu fattu frasturnari.

M’aggiu sciaqquatu la facci ‘ntra nnu vacili cu l’acqua fresca, non aggiu fattu a ttiempo cu mmi la ssucu ca aggiu sintutu n’atra vota vuci e rrivuetu, sempri la furzora si sta lliticava, stavota, cu nnu vasettu, edda si tava ‘mpurtanza e ticia:

“Io aggiu cuetti li megghiu cosi ca li cristiani s’hannu mangiati, m’aggiu fatta nera pi lla fatia ca aggiu fatta pi tant’anni, iu sontu ‘mpurtanti”

Lu vasettu ‘nce rispuestu:

“Ssiggnuira hai rascioni, è vero a cuetti li megghiu cosi, ma puru lu capasoni è statu chinu ti oliu e ddi vinu, puru iu ca sonto piccinnu aggiu cunservatu pi llu ‘nviernu li cosi ti l’ustati, puru a mei m’hannu scrittu cunti e puisii. Li puisii l’annu scritti pi tanti rifiggegni ti ‘nna vota e ti ticu ti cchiui ca cuddu cristianu, ca è scritta la puisia a ssignuria, toppu ca liggiu ‘nnu cuntu mia, sciviu puru la puisia pi llu cantru. Mo statti zitta e rrifinata ca ama passari assiemi ‘nna bona sciurnata.”

Mentri sta furnia ti parlari lu vasettu e rrivatu ‘nnu palummieddu e comu faci ogni ggiurnu è salutatu la fursora, lu capasoni, lu vasettu e l’atri rifiggegni ca stannu ‘ntra l’ortali mia.

Se puggiatu ‘nterra e è dittu:

“Aggiu ‘ntisu ca vi sta lliticauvu, li vuci vuestri si sintiunu quasi ‘nfina a Porta Grandi, a cce servi all’eta vostra cu vvi lliticati pi ‘ncerti scintrusamienti, siti grandi, ‘nna tu passati ti cuetti e ti cruti, moni è llu tiempu cu vvi cuditi la vvichiaia”

“Tutti vui siti ‘mportanti, tutti alla stessa manera, li cristiani vi volunu bbeni, ca ci no vvi vuliunu bbeni v’erunu iaticati, ognunu ti vui è fatta la fatia sua.”

Tutti zitti l’annu uardatu e iddu è continuatu:

“Mo vi contu ‘nna cosa ca aggiu vistu ieri sera, comu sapiti iu la sera mi la fazzu ‘nziemi all’amici mia vicinu alla chiesa ti Sant’Anna, ‘ntra quiddi strati truvamu sempri cosi bbueni ti mangiari, ieri sera mentri sta spittava l’amici sobbra allu bbacchittoni di ddo era ‘nna vota lu stutiu ti Don Pascali e moni stai lu museu, sintii vuci ca viniunu ti ‘ntra lu castieddu, vu sapiti ca sontu curioso e mmi ‘nvicinai.

Veddi l’atriu ti lu castieddu chinu ti cristani, sobbra a ‘nna pedana to cristiani, uno iertu e mazzu ca cuntava cosi e liggia puisii, ‘nnu certu Manuveli Castrignano’, l’atru, puru iddu iertu e ccu lla bbarba, pruffissori ti scola supiriori, ‘nnu certu Marcellu Ignoni, parlava ti lu ddialettu, ti la lingua ti Misciagni.

Manuveli ‘nfilava paroli misciagnesi una cretu l’atra comu curdati ti tabbaccu creandu allicria, Marcello ‘nveci cuntava ca è scrittu nnu libbru, lu Ddizziunariu Miscagnesi, ccussì l’è chiamatu, e ‘ntra stu libbru è misu tutti li paroli ti Misciagni, sontu chiui ti ottummila, sempri ‘ntra stu libbru, ca iu aggiu puru vistu senza cu mi fazzu avvetiri, pi oggnunu ti vui è scritta quasi ‘nna paggiana, ve sistimati uno cretu l’atru in ordini alfabetucu, comu si facia alla scola, cussi no vi lliticati chiui, tutti siti ‘mportanti.”

La fursora, lu capasoni, lu vasettu e l’atri rifiggegni s’annu prisciatu e tutt’assieme annu tittu:

“Mo sini ca eti ‘nna bbona sciurnata”

Me chiamatu mugghierama, m’agghiu ddiscitatu.

Carmelo Colelli

21 Luglio 2020

Il dialetto conserverà la sua preziosità quando verrà trasmesso con le sue regole grammaticali, la sua giusta ortografia e la giusta pronuncia.

Un grazie speciale agli amici, Emanuele Castrignano, Marcello Ignone e a tutti coloro che si operano per salvaguardare questo nostro bene prezioso.

  

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.