Cocu ti la 'Ngegna: il sindico Tony nuestru mi ha sarvato!

Carissimo dirittori Ppino,

 

viva il sindaco, via l’Italia, via la Repubblica (stavota ho cupiato).

Mi truevi cuntenti pircè appicca ggiurni ti quando ti avevo scritto nuovamenti, il sindico Toni nuestru mi ha sarvato ti tanti maneri, ca mo ti contu. Mi ha sarvatu la famiglia e mi ha sarvatu i parienti e no mi faci sciri allu campusantu ti notte – comu vulia moglierima - ca mi la fazzu sotta cunossia essono l’animi.

No ti rricurdi quandu ddummandai ci si trasia allu campusantu cu lu nomi ti li vivi o ti li muerti? E ti rricurdi ca subboto nci foi un casinu ca mancu ci l’era fattu iu? E ti rricuerdi ca moglierima mi mminacciau ca mi mandava allu campusantu sulu prima cu llucesci e ca edda non nci scia alli muerti mia cu nci ppiccia nnu lampinu?

Ti ricuerdi no?

E poi canatoma ca si nn’è turnatu ti la Girmania ca è trasutu a pinzioni ca mi tissi ca io era assai trastologico e ca alla Girmania era tottannatracosa?

Bé, mo il sindico Toni nuestru ha fattu la leggi (patrunu e sotta e nnisciunu resta all’urmu) ca si po sciri allu campusantu e propria iarsera canatama (quedda ca è spusata col tetesco) ha tilifonato a sorsa cu nci lu tici cu mi pirdona ca iu no nci curpava propria nienzi. E moglierima mi lo ha ditto subbuto e a dittu puru ca edda vai allu campusantu cu sorsa cu la maschirina, una sobbra al bacchittoni ca si vai e una al bacchittoni ca si veni ma tutti e ddoi a unaca ddirizzioni.

Mancu m’era titto custo ca nui la verità stavomo a fari la spesa a Oscià ca canata tilefona arretu cu nci tici alla soru ci putia ccattari nnu pocu ti rrobba e nci tissi alla soru tre o quattru cosi ca li bbisugnaunu, ca poi passava edda cu si li veni a pigghjiari ti casa.

Nzomma, amu fattu la spesa e mancu erumu ppuggiati a casa ca veni canatuma lu tetescu cu la maschirina e cu nna stizza nfacci ca scia girandu pi totta la facci. Lu nasu no nci laggiu vistu, ma purtava certi recchi russi comu a ddo feddi ti carni ti cavaddu. Nnatru picca mi ppiccia lu campanieddu tel citofino e di sotta alla porta mi tici ca quandu apri lu campusantu no ncera bbisuegnu cu vai moglierima ca pinzava iddu cu ccumpagna canatama, che sarebbi moglierisa ca pur iddu la è sciuticata ca aveci cu dici “bravusindicu” “crazzisindicu” nci stava scrivendu “santosubboto” e iddu nci lo ha fattu cancillari.

Tannupittanno non ci ho pinzatu cu ddummandu. Poi nci ho cuntatu il fattu a moglierima e subboto edda è chiamata sorsa ca sarebbe canatama e mogliera a canatuma il tetesco. E non vuei ca aggiu saputi ca il preciso tetesco di canatuma si ha pigliata la cuntraminzioni tei caribbinieri? E già: cincu cucuzzi grandi ti euri pirceni nci ha dittu ca era scià ccattari il giurnali. Tici ca ha fattu puru una tichiarazioni al virbali ma i caribbineri ti nna recchia ncè trasuta e di latra ncè assuta e moni ava paiari iddu e cini! Mo iddu veni ti la Girmania tove tutto è priciso, mi sciutaca a mmei ca sono di ntra la Ngegna, ma iu è veru ca nolleggu il giurnali, ma no mi fannu puru i virbali. E apposta ha fattu cancillari il missaggio ti la mugghieri, pirceni canatama si pinzava ca scrivia “santosubboto” al sindico alla spiranza can ci cancillaunu il virbali ca anveci avevunu fattu i caribbinieri.

E mò tuttu è chiaru pirceni comu ticia cuddu puliticu bravu cu lu sciummu: Ci faci lu mmalipinziri nduvini e poi vai ddo lu papa cu ti cunfiessi.

E allora mo sai pirceni voli ccumpagna iddu la mogliera al campusantu? Cu si sconta la ngiurria cu ci ccappa annanti. Noni ca fa il nfamone cu ccusa l’atri ca veti senza la maschirina e co lu ggiurnali mmanu.

No: iddu penza; è vurponi. E allora, sia ca mò lu sta vesciu. Rriva allu campusantu e si scocchia cu la mugghieri e vai cirnendo ntra li tombi ci sa trova ncunu parenti nuestru caribbinieri. Pirceni? Cu nci stuta la lampa e cu nci tici: iu no ti nni picciu, fattala picciari ti quiddi com’a ttei. Lu sta vesciu sulu sulu critari ntra lu campusantu: “Avvergognativi, cincucientu euri a un pinzionatu comammei ca a fatiatu una vita luntanu ti casa!” e poi nna bella iatata sobbra alla lampa cu la stuta.

Mo siccumu iu stau a casa e canatuma ggira lu livanti e lu punenti, cunossia nci va dici questi cosi ca ti ho dittu. Nna vota tantu fani lu bbuenu cristianu ggiurnalisto e noni comu allaltri e fai come ò ntisu alla tilivisioni: sei obbrigato a tutelare i fonti. Ca poi, quantu ripigghiamu a assiri ti casa, mi ddisobbrigu cu tei.

Statti bbuenu

Talla Ngegna ti Misciagni ti saluta

Cocu

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.