Cimitero sì, cimitero no! Coco ti la 'Ngegna espone il suo dramma familiare!

Carissimo ddirittori Ppino,

 

ti scrivo apprima matina di venerdia pirceni stanotti no aggiu chiusu nnu uecchi e non ci aggiu turmutu filu filu filu. M’aggiu azatu alli quattremmenza e mi ò pigghiatu nnu stuezzu ti carta e il labbisi noni cu scrivu li cosi ca ava ccattari osci figghiuma, ma cu mi appuntu li cosi ca poi nci devo ddittari pittei comu a totòeppeppino cu menti iddu tutti li virguli e li punti, ca mo ti contu.

Ti sono dittu ca no nci aggiu turmutu filu filu, pirceni eti ccussini, nnu picca pirceni aggiu sciutu cu mi corcu cu lu mangiari sobbra allu stomucu, nnu picca pirceni appena era pigghiatu suennu m’aggiu sunnatu la nonna di mama e addiu…

Tevi saperi ca ieri era sciuvitia e mugghierama era fattu pasta fattaaccasa. Comu sempri n’era fatta nnu picca cchiu ssai cu la ssetta la sera ntra la taiedda pirceni sapi ca la pasta scarfata, ntunacata cu lu pecorino e cu li purpetti ca restunu misi turnu turnu…

E nzomma, moglierima n’era fatta nnu picca cchiu ssai e puru ca no nni vulia l’ardori m’è ccisu e mi la sta mangiava totta ntra la taiedda, quando ha scuillato il tilefono ti casa. Ha rispuestu figlioma etera canatuma, lu maritu di canatama Nina, ca mo fa l’anno ha turnatu ti la Girmania pirceni era trasutuapinzioni. “Passimi sirda”, ha ditto a figlioma e figlioma mi ha purtatu il cordiallessu.

E canatuma mi ha dittu nnu saccu ti mmalipalori tel tipo: “Mo cce nnai ca fai il trastuloggico cullu dottori Giordano ca ti vai spillicchiandu tutti li muerti tua?”.

Io annanzi tutto nci sono rricurdatu ca li muerti mia sontu megghiu ti li sua e poi nci o dittu puru ca no sta capia. E iddu siccomu eti pricisu e ogni vota ttacca cu dici ca alla Girmannia non eti ccussini mi ha dittu ca nnera potutu fari a menu cu dicu ti ddove si ccumenza ci ti li muerti o ti li vivi e mi ha ditto ca ho cumbinatu un casino sobbrattuttu pirceni l’aggiu dittu a ttei.

Acquani mi sono acitato, nci ho dittu cu si nni torna alla Tedeschìa ca ddani stava bbuenu…

E nzomma, moglierima mi ha ddumandatu e nci o cuntato il fatto e pure edda mi ha ditto ca ho fatto il pampana, ca moni lu campusantu no nci apri cchiui pi mmei, ca il sindico si poncazzari e mi a dittu puru ca edda alli muerti mia non nci porta mancu nnu fiuru e ca poi quando si nni parla ca apri aggia sciri iu. E no basta, pirceni mi ha dittu puru ca ci lu campusantu no nci apri, la matina quandu aggia sciri fori aggia passari ti ddani, aggia mmarcari e aggia purtari fiuri e lampini alli muerti sua solamenti. Mo dimmi a mmei, ti pari ggiustu ca unu comu a mmei ava fari sti cosi, ca allu campusantu la notti essunu l’animi?

Mancu era spicciatu ti raggiunari cu mugghierama tra nna furcina e l’atra ti pasta scarfata, ca chiama arretu cuddu scemu ti lu maritu ti canatama e dici a figghiuma cu mi tici ca alla Girmannia sti cosi no esistunu. Cce cosa no esistunu? Li murti? Li fiuri e li lampini? Ha dittu a figlioma ca ddani li cosi sono tutti in ordini e noni scigghiati comu a qquani… E iu cu no lu mandu a fafottiri nci sono titto ritendu ca alla Tedeschìa sono taccussini pricisi li vivi ca vannu nna vota all’annu allu campusantu e nci lassunu alli muerti nna cosa ti sordi e fannu comu volunu loru, ci si volunu ccattuno soltantu li fiuri o soltantu li lampini o fiuri e lampini…

E nzomma, mera mangiata totta la taiedda ti pasta scarfata e stava ccussini trubbatu pi tuttu cuddu ca era ntirvinutu, ca lu mangiari mi nchianava e scindia… No aggiu chiusu uecchi e propria mentri mi sta ddurmiscia… Ppppà! Mi sonnu nononna: la nanna di mama ca muriu quandu iu tinia settanni. Mi la rricordu sempri sittata alla seggia, totta vistuta ti neru cu lu fazzulittoni e lu nviernu sittata mmeru alla frascera… Nna sola vota mi la ricordu alla tesa, quando staumu fori ca nnuttaumu. La mamma sta facia lu sucu cu li purpetti e stava dda ffori cu spacca li fichi e iu cu nnu stuezzu ti pani stava mmeru alla patella cu suppu e quedda (la nanna di mama) l’unica vota ca stava alla tesa mi tessi nnu cuerpu ti cucchiara ti taula sobbra alla manu ca mi catiu lu stuezzi ti pani ntra lu sucu e foi comu nna cundanna pi mmei…

E nzonna, stanotti, mi sonnu la nanna di mama ca mi critava, mi critava cu la vocca senza tienti: mo’ mà purtari fiuri e lampini, ci no ntra sti ggiurni ca apri lu banculottu (ca la banca non ncè cchhiui) no ti tau mancu nnu nummuru, anzi ti li tau tutti sbagliati cussini ti sciuechi puru quiddi picca sordi ca tieni e a spicciari senza cchiù turnisi…

E ci ieri tuni turmivi? Iu noni em’aggiu azatu alli quattremmenza, penza ca no ncera ncora llucisciutu e li iaddini di mugghierama staunu ncora ntra lu iaddinaru… Mo viti tuni cce pue’ fari cu faci apriri lu cimiteru tutti li ggiurni, cu no si ncazza il sindicu ca lamu vutatu… cai iu l’animi ti li muerti mia no mi livogghiu ssonnu chhiui ccussi trubbi.

Ma però taggia ddiri nna cosa: a mugghierama no nci aggiu titto nienzi ca forsi la pasta scarfata di iarsera eera nnu picca assai. Ci noni quedda no nci cucina cchiui. E iu so piccatu.

Confitando ca sei un dirittori irresponsabili e ca moni stai ntracasa senza cu iessi e cu viti i giurnalisti ca si caminunu lu livanti e lu punenti e si putiunu stari a casa puru loro ca era meggiu e ca ti sienti cu Toni nuestru pi lu fattu ti lu campusantu ca ti ho ditto, ti salutu e spero cu no ti scrivu cchiui ca ognevvota ca scrivu fazzu un casinu, o comu tici lu maritu ti canatama il tidesco, fazzu il trastuloggico.

Tuo

Coco ti la Ngegna, ca no nci sta veni cchiu (pi mmoni) al Sitili

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.