L'Epifania con due poesie di Emanuele Castrignanò.

Ecco le poesie

La Bbifana               

Cu quant’anzia si spittava la Bbifana,                                     

sia ca vinìa ti fešta, sia ti uttisciana:

nna vecchia brutta, rrunchiàta e rripizzata,

pi ttuttu l’annu nni l’èrumu sunnata.

Nna bella lettra s’usava cu nci scrivi,

ccussì li  circavi cuddu ca vulìvi.

E  ndi  la mmuccàumu, fessi, minchialiri,

ca ti notti šcindia t’intr’a llu fucaliri.

Si ppindìa nnu quazettu šcilabbratu,

sott’a llu fucalìri ncora nfumicàtu,

ci sà truvàvi ccè ieri sà ccircatu,

scrivendu c’hera tuttu mmiritatu.

Li uecchi, quedda notti, iu no chiutìa,

vulìa  lla spittàva, vulìa  lla vitìa

com’era èssiri šta sorta ti Bbifana:

li scarpi rutti, la scopa e nna suttana?                                    

Comu purtava li cosi mpacchittati

pi lli vagnuni ca l’erunu circati ?

Mentri mi fissava, quera no vvinìa,

e iu, ntantu, a llu suènnu mi nni scia.

Mpapagghiatu, cce ccosa no vvitìa,

rricali, cosi tuci, intra casa mia:

fucili e ppištoli ca sparaunu,

štrumenti musicali ca sunaunu.

Comu rimbanbitu, tuttu mi uardava

priava Crištu cu nò mmi ddiscitava.

E lla matina, cce pienzi ca truvava?

To’ muštazzueli cu ddo’ ncartiddati,

to’ fichi cu lli menduli ccucchiati,

marangi, nuci e friseddi šcilippati.

Pi ddimuštrari ca era la Bbifàna:

nna tromba ca era višta ddò Franciosu,

nna bbella trottula cu lla sunagliera

ca l’era višta lu giurnu ti la fera.

Toppu li prim’anni, manu manu ca crišcìa,

no giocattuli, ma cciò ca nci vulìa:

to’ quazetti, quaterni e ccoloretti,

non era tiempu ti šciuechi o ti trumbetti.

L’era capitu, lu tiempu lu nsignava,

ca ccè circavi,  ncununu lu ccattava.

Era la mamma e lla cinta ca štringìa

cu tti ccuntenta cu cuddu ca putìa.

Propria nnu giurnu ti fešta e ddi litizzia,

pi ttanti era già nn’attu t’ingiuštizzia.

Già ti tannu, la vita ti signava,

e šciuticavi pi ccuddu ca ti tava.

Ci piensi bbuenu, la Bbifana  ddò scia:

ddo no nc’era nienti o ddo cuddu ca tinìa?

Ddo si firmava, šcindìa e po’ lassava:

a llu bbisuegnu o ddò  no nci nni štava?

Šti cunti, šti culacchi lassàmincili tiri

a lli piccinni c’ancora hannà ccapiri.

Ci ncunùnu moni mi ddummanda:

“Ci è lla Bbifana”?  Rispošta no  nni tàu.

Vògghiu mmi rricordu,  cuddu ca mi sunnàu!

 

 

Lu quazettu ti la Bbefana        

To’ mandarini frišchi, to’ nuci scurciulàti,

favi ti la monaca e ppaštigli scrafazzàti,

caštagni ti lu previti e cciciri rruštuti

misi ntra lli quazetti, ca štaunu ppinduti.

E ttuttu cuštu, era cuddu ca s’acchiava,

iàta a lla mamma ca cu štienti, lu rranciava.

Atru, no’ ssi spittaunu li puvirieddi,

c’a vvoti, mancu, to’ scorzi ti nuceddi.

Štava ci cutìa pi ttutti lli rricali,

toppu quiddi avuti la notti ti Natali.

Pi lloru nna principessa, la Bbefana,

e no nna vecchia cu šciarpa e nna suttana.

A lloru no vvinìa tanta anzia,

bbituati a lli lussi e lla bbunnanzia.

Lu tisgrazziatu, lu suennu nci pirdìa,

cu spia lu fucaliri, cu vveti ci šcindìa

Appena la papagna, lenta, già, calava,

li uecchi chiutìa, a ffundu sprufundava.

Ccè ssi ddiscitava, fucì’a llu quazettu,

ci no štava attientu, bbuccàva ti lu liettu.

Cuddu ca truvava, subbutu, scundìa,

ci sa turava sin’a lla mmenzatia.

Cuddu c’acchiàva, era ti cran valori,

fattu cu  ssacrifici e ccu llu cori,

lu štringìa ‘n piettu, nna lacrama šcindìa,

bbagnandu lu quazettu ti la Bbifania.

 

Per restare aggiornato seguici e metti “Mi  piace” sulla nostra pagina facebook.

https://www.facebook.com/mesagnenet

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.