Gli auguri ti Cocu ti la chiazza alli misciagnisi!

Porta GrandeRiverito dirittori,

accosì ho leggiuto in un altro giurnaletto di Santu Vitu e siccome la frasi mi ha piaciuta la scrivu puru iu. Riverito mi ha dteto moglierima è bello ed è scicchi.

 

Nnusterza ndi siamo ncuntrati propia alla chiazza e siccomi mi hai pacatu un cafei addo Giovanna, ti ricambio lu piaceri cu quisti miei richi ti fini annu.

Mi hai ditto: “Co’, scrivi l’auguri ai misagnesi pill’annu nuevu!” E mo’ non saccio si quisti richi vannu a quaziettu, ma nci provu e aucuru innanzi tutto un 2013 culli sani senzi! Pirceni? Pirceni quest’anno ca si nni sta vvai non è stato assai sinzatu e no tegnu li strumienti atatti cu scrivu ti cosi seri ca quiddi li lasciamo ai crandi giornalisti, ca si n’enchiunu…la penna cui fatti ti cronaca nera, ca scrivuno di poviri piccinni nnucienti, ca fannu la “analisi sociologica del fenomeno”, ca, inzomma, sono spierti ti tuttu ti lu palloni al “fenomeno mafioso”, ti l’economia alla sanità.

Io aucuru soltanto ca stu 2013 ca sta trasi ava essiri n’annu sinzatu e mo’ ti spiecu cu n’esempiu. Tieni prisenti la quistioni ti l’arvulu ti natali e  ti li palli? Beh! Propriu la sera ti Natali figlioma mi ha purtatu a Lecci, a ddo’ passi ti li poppiti. Li abbiamo sciti tritti tritti a piazza Santu Ronzu, cuddu ca mittia treti quandu  lu mestru ti circava la pusia e tu no sapivi mancu ca la tinivi cu ti la mpari… Allora, propria mmienzu alla chiazza nc’è un grandi arvulu ti natali, tuttu luci luci… Uè, aggiu uardatu bbuenu: no nc’era mancu nna palla eppuru era billissimu. Loru no hanno scappatu mancu n’arvulu, no hanno fattu nnu bucu nterra, e hanno fattu nna crandi cosa. Tuttu comu a nnui. Mo mi tici ca sto muovendo na “critica all’attuali mministrazioni”, mentri quedda ti Lecci eti n’atra mministrazioni.

Io ti ticu ca li cosi vannu fatti sinzati, comu nni mmiritamo auannu ci sta veni, pirceni cudd’arvulu no penzu ca è custatu assai ti cchiu ti cuddu ca erunu misu miennzu alla Porta Crandi e capoi quandu tutti hanno vistu ca s’erunu frasciati, anveci cullu ggiustunu, nni l’hanno purtatu.

Ma ti voglio fari un altro aucurio ca vai a tutti li misciagnisi: cu stamu bueni culla saluti, ca ci noni nui no tinimu mancu lu puntoni di Barretta, comu ticuni li brindisini, ma tinimu soltantu la Matonna nostra, ca quedda nni uarda sempri, puru quando facimu scintrusamienti e, crazzi a Ddiu, nni facimu punt’ora e mumentu.

Mo vitimu ci sta vota, pill’annu nuevo mi sienti. Tutti li richi ti sobbra, mittili sobbra allu zitu. Quisti noni, ca sono pirsonali.

Notti cretiri ca cu nnu cafei ddo Giovanna, tinn’hai assuto ti tebbutu. Pi Caputanno no è rivvatu nienzi a ccasa mia e crai, menumali ca cumparama Nuccuio mi ha nvitatu accasa sua. Mi ha ditto: Moglierima faci stacchioddi cu lu sucu; moglierita (ca sarebbi moglierima) faci pasta cu lu tundu e facciamo due primi; poi andiamo da Palazzuelu pi tre/quattri chili di cozzi neri (ca quello è il pranzo dei ricchi puvirieddi comu a nnui). Un paru di chili nni li aprimu a nni li mangiamo cruti, n’atru chilu lu facimu a menza scorza e lu restu alla marinara. Ca si vulimu faci ti secondu, ma ci no nni abbiabo binchiai nci cuciniamu intra li spachetti e facimu tre primi. Tu mi raccumando, no ti calari mai mpota cu mi ricali nna cosa pi Caputannu, ma iu aggia cuminzari Caputannu binchiatu, pirceni ci si bbinchia ti Caputannu, si bbicnhia tuttu l’anno.

Scampagna li uecchi, ca tumenica è la bbifana!

Aucuri a te, allu zitu (ca non sapimu ti ci è zitu) e a tutti li misciagnisi!

Cucu ti la chiazza!

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.